10557631_1474001056173101_6734738629738607374_o.jpg

Notulen ALV 3 september 2008

Locatie het DOK
Aanwezig ongeveer 40 personen, Afzeggingen: 64 personen
Schriftelijke steunbetuigingen kabelbaan 41 personen

 

 

 1. 1. Om 20.05 opent onze penningmeester met een hartelijk welkom de vergadering .In verband met de betrokkenheid van onze voorzitter Koos Dijksterhuis en secretaris Lucas Lauxen bij het onderwerp"kabelbaan" heeft het bestuur besloten om de penningmeester de vergadering te laten leiden. Op verzoek van de dames Hennie Jager en Neeltje Aarsnoutse met bijval van Anton Luyting en Mieke Kop werden de agendapunten 6 en 7 verwisseld.
 2. De Notulen van de a.l.v. van 15-3-2007 werden onveranderd unaniem door de vergadering goedgekeurd
 3. Er waren geen mededelingen wel enkele ingekomen stukken: convenant tussen de gemeente Groningen en de bewonersvereniging;brief Mevrouw Kop W 71;41 steunbetuigingen voor de kabelbaan;opzegging wegens verhuizing van bewoner Zonland 102.
 4. In zijn functie als penningmeester doet Gerlof zijn jaarverslag en meldt hij dat de kascommissie wel enkele kanttekeningen had over de verantwoording van enkele posten. Als voorbeeld noemde hij specificatie Koninginnedag die vaag gevonden werd, evenals een post bestuurskosten. Ook op het werven van de donatiegelden uit de wijk moet wat gevonden worden omdat acceptgiro's te duur zijn. Verder vertelt Gerlof dat de begroting er ongeveer net zo uitziet als het vorig jaar.De kascommisie geeft mondeling haar goedkeuring en de meerderheid van de vergadering verleend onder applaus décharge aan de penningmeester.Hierop aansluitend wordt er een nieuw kascommissielid gezocht. Sietze Rustema had zijn termijn van 2 jaar er op zitten, Anton Luyting blijft zitten.Omdat niemand zich geroepen voeldt en er toch een controlecommissie moet zijn stelt uiteindelijk Bert Giskes zich beschikbaar. Hij wordt met applaus gekozen tot lid van de kascommissie. Het voorstel van Lucas om een reservelid te benoemen wordt afgewezen.
 5. Zo komen we bij het punt bestuursactiviteiten Koos doet verslag.
  De Bew.ver heeft in 2007/8 fondsen geworven voor nonoletten en de aanschaf en installatie van 12 stuks begeleid..
  De Bew.ver heeft namens tien buurtbewoners met gemeente, politie, woningbouwvereniging en andere instanties een oplossing gevonden voor langdurige buurtterreur door een bewoonster.
  De Bew.ver heeft regelmatig overleg gevoerd met gemeente over:
  groenbeheer, bijv klachtenover uitblijvend maaien
  waterbeheer, bijv waterschalen, helofytenfilter, rietkragen, orchideeën
  infrastructuur, bijv (vernieuwd) fietspad, verlegd fietspaadje, waterschalen
  De Bew.ver heeft een extra bankje gekregen van de gemeente op het pleintje waterschalen en daar een pingpong-tafel bij geplaatst, gefinancierd uit de erfenis van de opgeheven buurtvereniging van Waaier en wachterwoningen.
  De Bew.ver heeft op verzoek van de gemeente speeltoestellen uigekozen ter vervanging van de bestaande, verotte toestellen.
  Verder zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
  1. Koninginnedag
  2. buurtfeest O+N
  3. kerstboom
  4. midzomerfeest
  5. ijsvogelwandjes
  6. bloemen gezaaid
  7. snoeidag
  8. lentekriebels
  9. folder over de wijk
 6. Eén van de aanwezigen vraagt hoe het staat met eventuele bodemverontreiniging in het helofytenfilter. Koos antwoordt dat daar geen controle op is. Jan vertelt dat hij in het verleden in het kader van zijn afstuderen onderzoek heeft gedaan en overleg met de gemeente heeft gevoerd. Al lange tijd gebeurt er weinig, waarschijnlijk omdat het onduidelijk is wie de verantwoording over het filter heeft: de gemeente of het waterschap. Jan heeft vragen gesteld maar wacht nog steeds op antwoord. Jan besluit met: "we zijn er mee bezig".
 7. Gerlof vertelt de voorgeschiedenis van de speelplekken in Drielanden. Gerlof vermeldt dat Henny Jager in het bestuur zat tijdens het getouwtrek over speelplaatsen na oplevering van de buurt. Mieke Kop vindt haar leefomgeving verwoest door de kabelbaan en heeft klachten ingediend bij gemeente en ombudsman. De discussie brandt los, wordt grimmig en ontspant weer. Er wordt een compromis voorgesteld de kabelbaan zover richting Zonland te verplaatsen, dat hij binnen de vroegere westgrens valt. Dat voorstel vindt veel bijval. Bestuurslid Lucas Lauxen is het er niet mee eens. De ALV geeft het bestuur opdracht zich hierover te beraden en te proberen overeenstemming te bereiken over het voorgestelde compromis. Daarna kunnen beide partijen het compromis als gezamenlijk voorstel bij de gemeente indienen.
 8. Bestuursverkiezing. Nieuw bestuurslid Sjoke Jellema wordt met applaus gekozen.
 9. Rondvraag: een vraag van een Waterland-bewoner over een zandbak waarvan het net vuil zou zijn. Dat is een aangelegenheid van de Zonplein-west vereniging. Als nieuwe bezorger meldt zich aan mevrouw Kop, waterland 71.
 10. Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering waarna we na een korte pauze kijken en luisteren naar een luchtige fotoverzenpresentatie van Koos Dijksterhuis. Deze presentatie is in boekvorm verschenen en er is gelegenheid om het tegen gereduceerde prijs te kopen

Groningen 6 september 2008
Bestuur Bewonersvereniging Drielanden